DNSE Detail Stock PRC

HNX: CTCP Logistics Portserco

Vận tải hàng hóa đường bộ

logo

PRC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

25.08 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.46 tỷ

Doanh thu

107 tỷ

7.94%

385.05

0

0.71

0%

1.31%

0.60%

7.42%

38.77%

40%

4.46%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Lê Minh

20.21%

Nguyễn Xuân Dũng

19.42%

Nguyễn Thị Tuyết

9.22%

Lê Nam Hùng

8.21%

Khác

42.94%

Tin tức & Sự kiện