BCTC Quý 3/2023 PTS - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,74 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 13,99%, giá vốn giảm 10,26%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,37%, trong khi chi phí bán hàng tăng 23,47%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,88 tỷ đồng, giảm 166,34%.
  • Về tình hình tài chính trong quý 3/2023, chi phí tài chính tăng 33,53%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,65%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 367,45 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 55,68 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 02-11-2023 là 8.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây