BCTC Quý 3/2023 PWS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 55,54% so với cùng kỳ, lãi 10,8 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 11,87%, giá vốn tăng 7,37%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15,69% trong khi chi phí bán hàng giảm 26,57%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 55,54%.
  • Chi phí tài chính giảm 18,7%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,7%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 692,43 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giảm vốn điều lệ ở mức 383,64 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 8.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây