BCTC Quý 3/2023 PXS - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 149,08 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 75,57% và giá vốn giảm 66,63% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 24,1 tỷ đồng, tăng 11,49% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính trong quý 3/2023 giảm 87,52%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 87,52% so với cùng kỳ.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.005,54 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 03-11-2023 là 4.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây