BCTC Quý 3/2023 QST - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 3,34 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 17,61%, giá vốn tăng 18,82%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,61%, trong khi chi phí bán hàng tăng 45,85%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,18 tỷ đồng, giảm 107,35%.
  • Chi phí tài chính tăng 271,84%, trong đó chi phí lãi vay tăng 271,84%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 85,33 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 32,4 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây