BCTC Quý 3/2023 SII - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 33,55 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 4,38%, giá vốn tăng 8,14%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,99% và chi phí bán hàng giảm 13,6%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 13,51 tỷ đồng, giảm 557,19%.
  • Chi phí tài chính giảm 1,47%, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,47%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.460,9 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 645,22 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây