BCTC Quý 3/2023 THT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 40,83% so với cùng kỳ, lãi 8,02 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 47,47%, giá vốn tăng 49,01%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,09% và chi phí bán hàng tăng 48,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,02 tỷ đồng, tăng 40,83%.
  • Chi phí tài chính giảm 83,8%, trong đó chi phí lãi vay giảm 83,8%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.805,4 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 245,69 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 12.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây