BCTC Quý 3/2023 TXM - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,62 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 50,63%, giá vốn giảm 51,73%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,37% trong khi chi phí bán hàng giảm 60,73%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,75 tỷ đồng, tăng 6,57%.
  • Chi phí tài chính giảm 51,8%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định của công ty là 19,42 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 70 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 11-10-2023 là 3.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây