DNSE Detail Stock TXM

HNX: CTCP VICEM Thạch cao Xi măng

Sản xuất xi măng

logo

TXM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

67.90 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-3.46 tỷ

Doanh thu

103 tỷ

0.50%

-493.66

0

0.72

0%

-3.09%

-2.22%

16.13%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

51.21%

Nguyễn Từ Thanh

25.61%

CTCP Xi măng Hà Tiên 1

10%

Nguyễn Hữu Hiếu

6.42%

Khác

6.76%

Tin tức & Sự kiện