BCTC Quý 4/2023 ASM - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 15,6 tỷ đồng, giảm 61,9% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Tập đoàn Sao Mai đã công bố báo cáo tài chính.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đã giảm 12,42% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 11,3%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 5,46% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 20,92%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 15,6 tỷ đồng, giảm 61,9% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của Sao Mai đạt 11.968,48 tỷ đồng, giảm 12,95% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế của công ty đạt 210,42 tỷ đồng, giảm 66,51% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của Sao Mai tăng 9,15% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 21,09%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tại cuối quý 4/2023, nguyên giá tài sản cố định của công ty đạt 9.029,71 tỷ đồng. Sao Mai vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 3.365,27 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của Sao Mai tại ngày 02-02-2024 là 10.350 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây