BCTC Quý 4/2023 BTW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 43,66 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Bến Thành vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 4,66%, trong khi giá vốn tăng 0,08%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,28%, trong khi chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 67,2%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 0,98 tỷ đồng, giảm 122,03% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 529,81 tỷ đồng, tăng 13,03% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 43,66 tỷ đồng, tăng 6,79% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 13,52%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 13,52% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 454,6 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 93,6 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây