BCTC Quý 4/2023 BXH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,03 tỷ đồng, giảm 96,96% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 10,09% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 4,38%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh 53,03% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 57,55%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,03 tỷ đồng, giảm 96,96% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 217,19 tỷ đồng, tăng 1,08% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại giảm 10,96% so với cùng kỳ, đạt 1,39 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 43,12% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 43,12%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 96,97 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 30,12 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây