BCTC Quý 4/2023 CX8 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 97,05% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 13,71% và giá vốn giảm 12,94% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 97,05% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 88,01 tỷ đồng, giảm 4,93% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 0,32 tỷ đồng, giảm 32,46% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty duy trì tài sản cố định không thay đổi, với giá trị tài sản cố định là 3 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 26,72 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây