CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 15/05/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8. tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8. km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2023;
          - Nội dung họp: + Kế hoạch SXKD 2024;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

Xem thêm tại hnx.vn