BCTC Quý 4/2023 DTA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,67 tỷ đồng, giảm 56,46% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Đệ Tam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 16,5% và giá vốn giảm 27,25% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 63,87% trong khi chi phí bán hàng giảm 9,33% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,67 tỷ đồng, giảm 56,46% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 99,94 tỷ đồng, giảm 22,78% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 2,42 tỷ đồng, giảm 69,96% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 352,68% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 52,86% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 26,83 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 180,6 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 5.210 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây