BCTC Quý 4/2023 EMS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 22,41 tỷ đồng, giảm 42,27% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 17,91% và giá vốn giảm 19,57% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34,22% trong khi chi phí bán hàng giảm 18,64% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 22,41 tỷ đồng, giảm 42,27% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.797,06 tỷ đồng, giảm 19,63% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 64,75 tỷ đồng, giảm 9,25% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 234,16 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 209,99 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 21.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây