DNSE Detail Stock EMS

UPCOM: Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP

Đưa thư và chuyển phát nhanh

logo

EMS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

701 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

76.04 tỷ

Doanh thu

1,754 tỷ

8.26%

3,620.90

0

0.20

-12.69%

23.81%

11.66%

18.75%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

84.14%

CTCP Hacisco

7.05%

Khác

8.81%

Tin tức & Sự kiện