BCTC Quý 4/2023 FID - Doanh nghiệp lỗ 2,56 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 129,83% và giá vốn tăng 132,47% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 0,81 tỷ đồng, giảm 1.643,66% so với cùng kỳ.
  • Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 84,08 tỷ đồng, tăng 119,33% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đạt âm 2,56 tỷ đồng, giảm 4.130,51% so với cùng kỳ.
  • Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 73,56 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 247,16 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 2.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây