DNSE Detail Stock FID

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Vật liệu xây dựng khác

logo

FID

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

39.55 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-3.66 tỷ

Doanh thu

84.08 tỷ

0.63%

-148.16

0

1.05

0%

-1.39%

-1.29%

1.45%

13.54%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Lộc

4.74%

CTCP Finway

4.33%

Nguyễn Ngọc Hà

4.01%

Trần Quốc Bình

2.72%

Khác

84.20%

Tin tức & Sự kiện