BCTC Quý 4/2023 FOC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 48,32 tỷ đồng, giảm 12,15% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT ghi nhận doanh thu giảm 2,08% và giá vốn tăng 12,09% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15,91% trong khi chi phí bán hàng giảm 32,29% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 48,32 tỷ đồng, giảm 12,15% so với cùng kỳ.
  • Trên cả năm 2023, doanh thu đạt 619,96 tỷ đồng, giảm 20,05% và lợi nhuận lũy kế đạt 113,87 tỷ đồng, giảm 53,98% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 94,49 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 184,71 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 02-02-2024 là 73.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây