BCTC Quý 4/2023 GAS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2.723,02 tỷ đồng, giảm 16,32% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 2,35%, trong khi giá vốn tăng 7,74%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 15,87%, trong khi chi phí bán hàng tăng 2,57%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 16,32% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 89.953,91 tỷ đồng, giảm 10,69% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 21,57% so với cùng kỳ, đạt 11.606,03 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 24,68%, trong đó chi phí lãi vay tăng 14,63% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 64.115,45 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 22.967,4 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 75.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây