DNSE Detail Stock GAS

HOSE: Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Phân phối khí đốt thiên nhiên

logo

GAS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

184,199 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10,767 tỷ

Doanh thu

92,054 tỷ

74.69%

4,688.14

0

0.77

-7.76%

16.49%

12.42%

17.14%

8.44%

5%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

79.8%

Khác

20.20%

Tin tức & Sự kiện