BCTC Quý 4/2023 HUT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 19,07 tỷ đồng, giảm 41,24% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Tasco vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng đến 2.414,42% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 2.876,94%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 244,29%, và chi phí bán hàng tăng đến 2.913,52%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 41,24% so với cùng kỳ, chỉ đạt 19,07 tỷ đồng. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của Tasco đạt 10.975,03 tỷ đồng, tăng 922,68% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty giảm 72,25%, chỉ đạt 40,11 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 56,48%, trong đó chi phí lãi vay tăng 31,43% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, Tasco tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 11.806,49 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 8.925,12 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của Tasco tại ngày 02-02-2024 là 19.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây