DNSE Detail Stock HUT

HNX: CTCP Tasco

Xây dựng công trình khác

logo

HUT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15,262 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

72.29 tỷ

Doanh thu

15,870 tỷ

32.22%

81.00

0

1.91

-0.50%

1.15%

0.46%

9.11%

75.53%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Hữu Quang

5.04%

Đinh Thị Nhung

5.04%

Nguyễn Hồng Quân

5.04%

Lý Minh Quang

4.88%

Khác

80.00%

Tin tức & Sự kiện