BCTC Quý 4/2023 ICT - Lợi nhuận quý 4 gấp 5,1 lần so với cùng kỳ, đạt 15,6 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 150,09% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 145,77%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 16,2% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 28,51%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 508,8% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 1.498,2 tỷ đồng, tăng 15,84% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 73,31% so với cùng kỳ, đạt 17,61 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 60,04% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 6,38%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 312,5 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 321,85 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 11.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây