DNSE Detail Stock ICT

HOSE: CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện

Dịch vụ viễn thông tích hợp

logo

ICT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

418 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

36.45 tỷ

Doanh thu

1,519 tỷ

3.03%

1,132.45

0

0.40

-82.27%

5.66%

2.75%

8.83%

30.11%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

31.43%

Đặng Anh Dũng

3.94%

Nguyễn Trí Dũng

2.25%

Lê Lưu Ngân

2.12%

Khác

60.26%

Tin tức & Sự kiện