BCTC Quý 4/2023 IRC - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,9 lần so với cùng kỳ, đạt 13,08 tỷ đồng.

  • Công ty Cao su Công nghiệp (CTCP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 352,82%, trong khi giá vốn tăng 47,36%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 74,06%, trong khi chi phí bán hàng tăng đến 960%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 13,08 tỷ đồng, tăng 291,59% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trong cả năm 2023 của CTCP Cao su Công nghiệp đạt 19,76 tỷ đồng, tăng 21,01% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đã giảm 24,88% so với cùng kỳ, chỉ đạt 6,72 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 78,04 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • CTCP Cao su Công nghiệp vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 175 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây