BCTC Quý 4/2023 JOS - Doanh nghiệp lỗ 33,79 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 65% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 55,51%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17,37% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 61,77%.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 18,31 tỷ đồng, giảm 107,7% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 91,41 tỷ đồng, giảm 49,73% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đạt âm 33,79 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 51,71% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 33,18%.
  • Đối với hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 74,27 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 153,23 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 1.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây