BCTC Quý 4/2023 LCD - Lợi nhuận quý 4 gấp 214,3 lần so với cùng kỳ, đạt 1,47 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 12,11% và giá vốn giảm 9,65% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,47 tỷ đồng, tăng đến 21.431,65% so với cùng kỳ.
  • Tổng doanh thu trong cả năm 2023 đạt 35,54 tỷ đồng, giảm 6,77% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại tăng 8,41% so với cùng kỳ, đạt 0,14 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 25,85% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 25,85% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 61,87 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 15 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây