BCTC Quý 4/2023 LGL - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 20,14 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 88,97% và giá vốn giảm 89,83% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 233,85% trong khi chi phí bán hàng tăng 1.881,8% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 13,25 tỷ đồng, giảm 1.296,48% so với cùng kỳ.
  • Trên cả năm 2023, doanh thu đạt 91,32 tỷ đồng, giảm 56,01% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt 20,14 tỷ đồng, tăng 270,77% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 62,35% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 49,54% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 28,56 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 515 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 3.860 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây