DNSE Detail Stock LGL

HOSE: CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

Bất động sản công nghiệp

logo

LGL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

160 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.13 tỷ

Doanh thu

110 tỷ

0.23%

216.17

0

1.24

0%

1.89%

0.84%

1.76%

38.90%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Hà Giang

20.75%

Nguyễn Văn Sơn

4.82%

Đinh Thị Nga

2.14%

Lê Quốc Trung

0.06%

Khác

72.23%

Tin tức & Sự kiện