BCTC Quý 4/2023 MAC - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,9 lần so với cùng kỳ, đạt 4,15 tỷ đồng.

  • Công ty Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (CTCP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 14,39% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 14,01%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,05% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,15 tỷ đồng, tăng 394,62% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 77,83 tỷ đồng, giảm 5,11% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 42,3 tỷ đồng, tăng 370,84% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 66,96% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đáng kể lên đến 2.112,7%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 65,05 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 151,4 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 13.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây