BCTC Quý 4/2023 NQB - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,3 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Quảng Bình vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 16,04% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 12,51%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,09% và chi phí bán hàng giảm 3,12% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 tỷ đồng, tăng 205,96% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 129,08 tỷ đồng, tăng 9,54% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 23,25% lên 13,94 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 24,41% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 24,41% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 477,82 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty Cấp nước Quảng Bình duy trì vốn điều lệ ở mức 172,3 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây