BCTC Quý 4/2023 PCE - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 2,87 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 13,41% và giá vốn giảm 13,28% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29,41% và chi phí bán hàng giảm 54,78% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng đáng kể lên 2,87 tỷ đồng, tăng 252,29% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 3.173,99 tỷ đồng, giảm 9,06% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 20,94 tỷ đồng, giảm 29,49% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm mạnh 82,88%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 82,88% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 100,01 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 100 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 19.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây