BCTC Quý 4/2023 PCT - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 16,29 tỷ đồng.

  • Công ty CP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 27,41%, trong khi giá vốn tăng 7,1%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 14,03%, trong khi chi phí bán hàng tăng đến 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 16,29 tỷ đồng, tăng 260,06% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 409,44 tỷ đồng, tăng 34,07% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 37,5 tỷ đồng, tăng 164,43% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 292,24%, trong đó chi phí lãi vay tăng 336,82% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.132,73 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 500,35 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 7.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây