DNSE Detail Stock PCT

HNX: CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

PCT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

505 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

47.96 tỷ

Doanh thu

431 tỷ

2.74%

958.59

0

0.21

-2.98%

10.55%

4.61%

32.59%

103.75%

13%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đỗ Anh Việt

26.57%

Nguyễn Hồng Hiệp

26.5%

Trần Thị Thu Hà

17.7%

Trần Vọng Phúc

16.13%

Khác

13.10%

Tin tức & Sự kiện