BCTC Quý 4/2023 PGV - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 82,05 tỷ đồng, giảm 89,93% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 20,91% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 19,17%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 16,11%, và chi phí bán hàng giảm 19,34% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 82,05 tỷ đồng, giảm 89,93% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 45.709,89 tỷ đồng, giảm 3,34% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 1.328,35 tỷ đồng, giảm 47,38% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 100,27% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 16,19% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 115.698,7 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 11.234,68 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 22.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây