DNSE Detail Stock PGV

HOSE: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Sản xuất và phân phối điện

logo

PGV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

27,469 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-209.59 tỷ

Doanh thu

44,101 tỷ

29.82%

-186.55

0

0.60

0%

-1.13%

-0.31%

8.83%

229.01%

-

2.87%

6.66%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

99.19%

Khác

0.81%

Tin tức & Sự kiện