BCTC Quý 4/2023 PPS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 5,28 tỷ đồng, giảm 52,63% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 2,02% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 1,68% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,28 tỷ đồng, giảm 52,63% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng cho cả năm 2023, doanh thu đạt 303,64 tỷ đồng, tăng 16,94% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 17,71 tỷ đồng, giảm 4,14% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 92,78 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 150 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 10.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây