BCTC Quý 4/2023 PTB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 51,74 tỷ đồng, giảm 31,61% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Phú Tài vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 10,15% và giá vốn giảm 9,52% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21,71% và chi phí bán hàng giảm 5,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 51,74 tỷ đồng, giảm 31,61% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 5.618,57 tỷ đồng, giảm 18,41% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 292,4 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 44,7% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 27,66% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3.416,84 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã giảm vốn điều lệ ở mức 669,38 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 53.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây