DNSE Detail Stock PTB

HOSE: CTCP Phú Tài

Nội thất

logo

PTB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,826 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

318 tỷ

Doanh thu

5,646 tỷ

67.72%

4,757.01

0

0.57

74.09%

11.50%

6.25%

20.59%

57.59%

65%

2.61%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Vỹ

13.42%

Lê Văn Thảo

8.69%

Nguyễn Sỹ Hòe

6.26%

Lê Văn Lộc

6.11%

Khác

65.52%

Tin tức & Sự kiện