BCTC Quý 4/2023 RIC - Doanh nghiệp lỗ 72,28 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 14,46% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 5,7%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 11,81% và chi phí bán hàng giảm 12,5% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 18,44 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 110,54 tỷ đồng, giảm 6,13% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 19,53% so với cùng kỳ, đạt âm 72,28 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 31,29% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 113,4% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.532,25 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 703,69 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây