BCTC Quý 4/2023 SD3 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 7,71 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Sông Đà 3 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 40,43% và giá vốn giảm 70,76% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 3,25 tỷ đồng, giảm 146,57% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 148,51 tỷ đồng, giảm 10,82% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 7,71 tỷ đồng, giảm 1,09% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 67,17% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 67,17% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 911,49 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 159,99 tỷ đồng. Vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty là 5.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây