DNSE Detail Stock SD3

UPCOM: CTCP Sông Đà 3

Sản xuất và phân phối điện

logo

SD3

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

96.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-6.27 tỷ

Doanh thu

138 tỷ

0.09%

-391.88

0

0.42

0%

-8.16%

-0.58%

44.02%

868.90%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Sông Đà - CTCP

51%

Nguyễn Thị Tuyết Oanh

9.28%

CTCP Chứng khoán IB

4.38%

CTCP Sông Đà YALY

1.56%

Khác

33.78%

Tin tức & Sự kiện