BCTC Quý 4/2023 TDC - Doanh nghiệp lỗ 365,69 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 28,75% và giá vốn giảm 63,25% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 213,34% trong khi chi phí bán hàng giảm 61,15% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 36,87 tỷ đồng, tăng 66,65% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 502,92 tỷ đồng, giảm 79,78% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 365,69 tỷ đồng, giảm 1.314,82% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 18,42% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 18,42% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 471,93 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.000 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 9.230 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây