DNSE Detail Stock TDC

HOSE: CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Bất động sản dân cư

logo

TDC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

898 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-385.85 tỷ

Doanh thu

316 tỷ

0.25%

-3,858.48

0

1.31

0%

-39.70%

-10.48%

35.44%

205.69%

-1.99%

10.73%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

60.7%

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

0%

Khác

39.30%

Tin tức & Sự kiện