BCTC Quý 4/2023 TDF - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 15,19 tỷ đồng, giảm 58,35% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Trung Đô vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 25,86% và giá vốn giảm 22,11% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 42,08% và chi phí bán hàng giảm 34,61% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,19 tỷ đồng, giảm 58,35% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 518,78 tỷ đồng, giảm 24,45% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 31,88 tỷ đồng, giảm 65,74% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 179,57% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 188,87% so với cùng kỳ. Công ty Trung Đô tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.455,99 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 300 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây