BCTC Quý 4/2023 TMP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 92,31 tỷ đồng, giảm 34,23% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 18,35% và giá vốn tăng 9,63% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 92,31 tỷ đồng, giảm 34,23% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu đạt 853,97 tỷ đồng, giảm 20,21% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 440,91 tỷ đồng, giảm 23,1% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 14,34% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 14,34% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 3.247,76 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 700 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty đạt mức 70.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây