DNSE Detail Stock TMP

HOSE: CTCP Thủy điện Thác Mơ

Sản xuất và phân phối điện

logo

TMP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,033 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

390 tỷ

Doanh thu

769 tỷ

0.52%

5,575.76

0

0.32

-64.00%

25.17%

19.17%

59.59%

26.45%

-

13.19%

89.83%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Phát điện 2

51.92%

Công ty TNHH Năng lượng REE

42.63%

Khác

5.45%

Tin tức & Sự kiện