BCTC Quý 4/2023 TXM - Doanh nghiệp lỗ 4,67 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 63,2% và giá vốn giảm 62,91% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44,61% trong khi chi phí bán hàng giảm 55,78% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,05 tỷ đồng, giảm 128,01% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 110,97 tỷ đồng, giảm 56,04% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh, đạt âm 4,67 tỷ đồng, giảm 26.474,65% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 87,37%, trong đó chi phí lãi vay giảm 93,59% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 19,46 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 70 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây